Monday, May 20, 2024

Měsíční program - říjen 2023

ŘÍJEN

KRTEČEK A PODZIM

Téma: Příroda a zvířata kolem nás, Krteček nás učí o přírodě

Pokračování v adaptaci a osvojování si pravidel
Pozorujeme přírodu
Zvířata v našem okolí, domácí zvířátka
Rozmanitost a podoby přírody
Dušičky a Halloween

Cíle

 • seznámit děti s jevy a změnami probíhajícími v podzimní přírodě
 • pokračovat v adaptaci
 • rozvíjení motorických funkcí a představivosti při hře a tvoření z přírodnin
 • seznámit děti s některými zvířaty a jejich přirozenostmi (odlétání ptáků, zimní spánek)
 • naučit děti poznávat zvířata (lesní, domácí...)
 • vnímat průběh dne v časové ose
 • pokračovat v adaptaci dětí

Očekávané výstupy

 • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • znát pár lesních a domácích zvířátek
 • znát školková pravidla a harmonogram dne
 • oslavit Dušičky