Saturday, May 21, 2022

Měsíční program - říjen 2021

ŘÍJEN

Téma: Příroda a zvířata kolem nás

Pozorujeme přírodu
Zvířata v našem okolí, domácí zvířátka
Rozmanitost a podoby přírody
Dušičky a Halloween
Pokračování v osvojování si pravidel

Cíle

 • seznámit děti s jevy a změnami probíhajícími v podzimní přírodě
 • rozvíjení motorických funkcí a představivosti při hře a tvoření z přírodnin
 • seznámit děti s některými zvířaty a jejich přirozenostmi (odlétání ptáků, zimní spánek)
 • naučit děti poznávat zvířata (lesní, domácí...)
 • vnímat průběh dne v časové ose

Očekávané výstupy

 • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • znát lesní a domácí zvířátka
 • znát školková pravidla a harmonogram dne
 • oslavit Dušičky