Saturday, May 21, 2022

Měsíční program - květen 2021

Hlavní téma: Rodina - příbuzenské vztahy, mimoškolní aktivity, den matek ♥

Cíle:

 • adaptovat děti na prostředí MŠ po vynucené "kovidové" pauze
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla- sportovní aktivity
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí...)
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými - prevence šikany
 • rodina a příbuzní - vysvětluje funkci rodiny a jednotlivých členů
 • seznámit děti s Dnem rodiny (a matky) a výroba dárků a básnička k tomuto dni
 • upevnit hygienické návyky

Očekávané výstupy:

 • zvládnutí a opakování dříve zaběhnutých pravidel a chodu MŠ
 • zvládnutí složitějšího pohybu
 • zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí
 • pokud se nám něco nelíbí, umět říci NE (v souvislosti s rizikovým chováním)
 • vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech (výtvarných, pohybových a dramatických)
 • chápání rodiny, umět pojmenovat jednotlivé členy, pochopit jejich funkce
 • děti porozumí nastávající situaci zároveň budou dodržovat hygienická opatření