Thursday, October 28, 2021

Měsíční program - květen 2020

KVĚTEN - Přicházející jaro, změny v přírodě, měsíc plný sportu
Hlavní téma: Rodina- příbuzenské vztahy, mimoškolní aktivity, den matek ♥

Záměr:

 • Seznámit děti s probíhajícím ročním obdobím
 • Naučit je poznávat členy rodiny- budování vztahů i v kolektivu
  (vzhledem k situaci v souvislosti s opatřeními ke covid - 19 se výlety mimo VP neuskuteční, maximum aktivit bude probíhat ve venkovních prostorách školky, vycházky mimo školku se nebudou uskutečňovat)

Cíle:

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla- sportovní aktivity
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí...)
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými - prevence šikany
 • rodina a příbuzní - vysvětluje funkci rodiny a jednotlivých členů
 • seznámit děti s Dnem rodiny (a matky) a výroba dárků a básnička k tomuto dni
 • vzdělat děti ohledně probíhající pandemie covid-19, upevnit hygienické návyky

Očekávané výstupy:

 • zvládnutí složitějšího pohybu
 • zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí
 • pokud se nám něco nelíbí, umět říci NE (v souvislosti s rizikovým chováním)
 • vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech (výtvarných, pohybových a dramatických)
 • chápání rodiny, umět pojmenovat jednotlivé členy, pochopit jejich funkce
 • děti porozumí nastávající situaci zároveň budou dodržovat hygienická opatření