Thursday, October 01, 2020

Měsíční program - říjen 2019

Téma: Příroda a zvířata kolem nás
Pozorujeme přírodu
Zvířata v našem okolí, domácí zvířátka
Co se děje v lese
Rozmanitost a podoby přírody

Cíle:

 • seznámit děti s jevy a změnami probíhajícími v podzimní přírodě
 • rozvíjení motorických funkcí a představivosti při hře a tvoření z přírodnin
 • seznámit děti s některými zvířaty a jejich přirozenostmi (odlétání ptáků, zimní spánek)
 • rozvíjení estetického vnímání
 • vnímat průběh dne v časové ose
 • příprava na strašidýlka

Očekávané výstupy

 • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování
 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
 • orientovat se v čase (dny v týdnu)