Tuesday, January 19, 2021

Měsíční program - květen 2019


Téma - Moje rodina: růst a vývoj, péče o druhého, rodina a příbuzní

VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí...)
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 • rodina a příbuzní - vysvětluje funkci rodiny a jednotlivých členů.
 • seznámit děti s Dnem rodiny a výroba dárků a básnička k tomuto dni

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • udržet rytmus, reagovat na jeho změnu
 • zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí
 • pokud se nám něco nelíbí, umět říci NE (v souvislosti s rizikovým chováním)
 • vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech (výtvarných, pohybových a dramatických)
 • chápání rodiny, umět pojmenovat jednotlivé členy, pochopit jejich funkce